Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

MEDIDAS DE SEGURIDADE (protocolo COVID-19)

ACCESO ÁS INSTALACIÓNS

 1. Deberase esperar no exterior do local pola chamada do monitor, e entrarase de maneira ordeada e con distanciamento de seguridade (a saída das aulas realizarase do mesmo xeito).
 2. Desinfectaranse as mans xusto ao acceder ao local, haberá xel hidroalcohólico hixienizante nunha mesa da entrada.
 3. Dentro do local será obrigatorio o uso da máscara, independentemente da idade do socio/a ou alumno/a..
 4. Deberase esperar polo alumnado no exterior do local.

DENTRO DAS INSTALACIÓNS

 1. Manterase un aforo máximo de 75 persoas no interior do local, só poderán acceder ao recinto aquelas persoas que vaian a asistir a unha actividade.
 2. Haberá un máximo de alumnos dependendo do tamaño da Aula.
 3. Evitarase o contacto físico entre o alumnado, tanto na realización de coreografías, coma en intercambios de material, etc.
 4. O material que sexa necesario empregar nas actividades deberá ser persoal, queda prohibida a utilización de material común (instrumentos, etc).
 5. Entre clase e clase haberá 10 min de ventilación da aula e para que o mestre poida desinfectar a sala e os elementos que se empregaron durante a actividade.
 6. Para a posible execución do punto anterior e non interferir nos horarios das actividades posteriores, prégase puntualidade.
 7. Non haberá materiais de uso común nas instalacións.
 8. Non se pode permanecer nin no pasillo nin na entrada.
 9. Só se empregará mobiliario que sexa fácil de desinfectar.
 10. Cando se usen os servizos procure desinfectar as mans tanto na entrada como na saída, se limparán varias veces ó día.