Aviso Legal

LEI DOS SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (LSSI)

ASOCIACIÓN CULTURAL O FIADEIRO, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon á disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

ASOCIACIÓN CULTURAL O FIADEIRO reserva para si o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de avisar previamente ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de ASOCIACIÓN CULTURAL O FIADEIRO.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: ofiadeiro.com
Nome comercial: O Fiadeiro
Denominación social: ASOCIACIÓN CULTURAL O FIADEIRO
NIF: G36812204
Domicilio social: Rúa Condesa Casa Bárcena, 14 – 36204 Vigo ,
Pontevedra Teléfono: 629585355
Correo electrónico: ofiadeiro@ofiadeiro.com
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia 2008/012062-1

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización requiren en todo caso da autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puidesen aparecer no sitio web pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto destes.

O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de ofiadeiro.com

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre estes, como tampouco apoio, patrocinio ou recomendación por parte deste.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico ofiadeiro@ofiadeiro.com. 3.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O CONTROLADOR está exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que non teña coñecemento efectivo de que esta información foi manipulada ou introducida por un terceiro alleo a ela ou, se a ten, actuou con dilixencia para retirar os datos ou facer imposible o acceso a eles.

Uso de Cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao concluír a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida destes.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistrasen previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc., sendo nestes casos cookies prescindibles tecnicamente, pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns

Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto dos devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Non obstante, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse á disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, se é o caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o
RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Enderezos IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática o enderezo IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Un enderezo IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

3. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que
se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais do domicilio do USUARIO ou lugar de cumprimento da obriga.