Política de privacidad

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

ASOCIACIÓN CULTURAL O FIADEIRO é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?

Dependendo do formulario onde obtivemos os seus datos persoais, tratarémolos confidencialmente para alcanzar os seguintes fins:

No formulario Contacto

 • Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do responsable. (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Realizar análises estatísticas e estudos de mercado. (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)

No formulario E-commerce

 • Xestionar a súa compra ou pedido en liña, procesar o pagamento e envialo ou activalo, en función das condicións xerais de contratación. (para a execución dun contrato ou precontrato, 6.1.b GDPR)
 • Xestionar, manter, mellorar ou desenvolver os servizos prestados. (para a execución dun contrato ou precontrato, 6.1.b GDPR)
 • Realizar enquisas de satisfacción e calidade. (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)

No formulario Inscrición socio

 • Xestionar e tramitar calquera tipo de solicitude de información, incluídas aquelas dirixidas a facerse socio. Manter informados aos socios sobre as accións que levamos a cabo. Divulgación das actividades. (para a execución dun contrato ou precontrato, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacións comerciais publicitarias por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo responsable e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais. (para a execución dun contrato ou precontrato, 6.1.b GDPR)
 • Realizar análises estatísticas e estudos de mercado.(polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Cumprimento das nosas obrigas legais que impón a Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e a normativa tributaria (cumprimento dunha obriga legal, art.6.1.c GDPR)

No formulario Rexistro de usuarios

 • Xestionar a conta do usuario para proporcionar un acceso personalizado ao sitio web e aos servizos interactivos que ofrece. (para a execución dun contrato ou precontrato, 6.1.b GDPR)

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total destes.

A quen facilitamos os seus datos persoais?

Non se prevé ningunha comunicación de datos persoais a terceiros, excepto, se é necesario para o desenvolvemento e execución dos fins do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados coas comunicacións, cos que o RESPONSABLE subscribiu os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento requiridos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

 • Os dereitos que asisten ao USUARIO son:
 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
 • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

ASOCIACIÓN CULTURAL O FIADEIRO. R/ Condesa Casa Bárcena Nº14 Baixo – 36204 VIGO (Pontevedra). Correo electrónico: ofiadeiro@ofiadeiro.com

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificación destes.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o
tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos que son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que puxo en marcha políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.

Para obter máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través de ASOCIACIÓN CULTURAL O FIADEIRO. R/ Condesa Casa Bárcena Nº14 Baixo – 36204 VIGO (Pontevedra). Correo electrónico: ofiadeiro@ofiadeiro.com